Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi İç Kontrol Sistemi


Kurumumuzun yönetimi ve personeli tarafından, kurumsal hedeflere ulaşmada koordinasyonu güvence altına alan bütünleşik bir süreçtir. Bu sistem, yönetimsel ve idari süreçleri, kurumsal stratejileri ve kurumsal faaliyetlerin kontrol mekanizmasını ifade etmektedir. Kontrol süreci kurumumuzun yapısına ve benimsenen yönetim felsefesine göre koordine edilmektedir.
Amaçlar;
• Yürürlükteki mevzuatlarla uyumun sağlanması
• Kurumsal faaliyetlerin etkin ve verimli olmasının sağlanması
• Kurumsal varlıkların güvence altına alınması
• Kurumun; hedeflerine ulaşma düzeyi, performansı, fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet hedeflerinin belirlenmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi
• Kurumla ilgili mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması ve yayınlanması ile verilere kolaylıkla ulaşılabilmesine olanak sağlanması

Sistemin Yasal Dayanakları
• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
• İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
• Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
• Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri
1.Kontrol ortamı standartları
• Etik değerler ve dürüstlük
• Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
• Personelin yeterliliği ve performansı
• Yetki devri
2.Risk değerlendirme standartları
• Planlama ve programlama
• Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
3.Kontrol faaliyetleri standartları
• Kontrol stratejileri ve yöntemleri
• Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
• Görevler ayrılığı
• Hiyerarşik kontroller
• Faaliyetlerin sürekliliği
• Bilgi sistemleri kontrolleri
4. Bilgi ve iletişim standartları
• Bilgi ve iletişim
• Raporlama
• Kayıt ve dosyalama sistemi
• Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
5. İzleme standartları
• İç kontrolün değerlendirilmesi
• İç denetim
Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 18 Standart, 79 Genel Şart belirlenmiştir.

Sistemde Rol ve Sorumluluklar
Sistemin kurumsal olarak işleyişinde en önemli rol ve sorumluluk yönetime verilmiştir. İç kontrol sisteminin etkili bir biçimde işlediğinin güvencesini verebilmek için uygun politikalar oluşturması idarecilerden beklenmektedir.
Kurumdaki tüm personel görevlerini yerine getirirken birim ve kurum hedeflerini dikkate alır. Bu açıdan kurumun tüm personelleri iç kontrol sisteminin birer parçasıdır ve bu bilinçle hareket eder.

İç Kontrol Sistemi Görev Tanımları
DEKAN
• Mimarlık Fakültesinin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından sorumludur.
• 2547 Sayılı Yasanın 16. maddesine göre ise:
• Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
• Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
• Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakültenin bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
• Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
• Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak dekanın görevleri arasında sayılabilir.